องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
         
       
    พ.จ.อ.สุระชัย  ศรีสมบูรณ์    
    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
         
       
    นางสาวปนิดา  คำศรี    
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
         
   
นายศัญญู  เพ็งกระจ่าง   นางสมคิด  บัวจูม   นางธนพัชน์  พำนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ครู คศ 1   ครู คศ 1
         
     
    นางสาวจุฑารัตน์  ปะโสติยัง   นางสาวกวินทรา  ค้ำจุน
    ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011