องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


กองคลัง

 
         
       
    นางสาววนิดา  จันทราภรณ์    
    ผู้อำนวยการกองคลัง    
         
       
ว่าง   นางพรทิพย์  ทาระศรี   นายวัชรินทร์  พละศักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี  

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
         
   
นางพิกุล  ผุยพรม   นางสาวตรีนะภา  จุลแดง   นางพนิตนาฎ  ฤกษ์สว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011