องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ขออนุมัติราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่หนองแคนหมู่ที่ 2 เชื่อมเขตตำบลจานใหญ่ ผู้ดูแลระบบ 49
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมถนนลาดยาง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 11 ผู้ดูแลระบบ 52
ขออนมุัติราคางานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผู้ดูแลระบบ 56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ผู้ดูแลระบบ 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผู้ดูแลระบบ 128
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ผู้ดูแลระบบ 118
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ผู้ดูแลระบบ 122

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011