องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเบญจลักษ์สัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและวัสดุกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันท้องถิ่นฯ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลด  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักงปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารและเข้าเล่มรายงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาราคาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์สาวนกลาง ทะเบียน กข 8546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตรเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน 14 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาสำเนาเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1หลัง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลหนองฮาง  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารนมโรงเรียนหรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011