องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี-งบประมาณ-พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน-เงินสะสม  พ.ศ 2563 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011