องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือ เส้นทางความก้าว  ดาวน์โหลด

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากร  ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด

เอกสารแสดงการดำเนินการตามนโยบายฯ การปรับพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี   ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011