องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง  ดาวน์โหลด

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการดำเนินการทางวินัย  ดาวน์โหลด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเพื่อเลื่อนและการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ  ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ดาวน์โหลด

การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 -2566 ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011