องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดาวน์โหลด

มาตรการสิ่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011