องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA 043

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนิน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011