องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี   ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป /ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ  ดาวน์โหลด

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011