องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ดูแลระบบ 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ดูแลระบบ 65
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น บ้านไผ่หนองแคนหมุู่ที่2 เชื่อมเขตบ้านจานใหญ่ ผู้ดูแลระบบ 89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ผู้ดูแลระบบ 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ดูแลระบบ 208
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ 194
ประกาศราคากลางซื้อรถขยะ ผู้ดูแลระบบ 286
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 203
จัดซื้ออาหารเสริมนม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ผู้ดูแลระบบ 226
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ดูแลระบบ 135

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011