องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1 ตันปริมาณกระบอกสูบ ผู้ดูแลระบบ 67
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนานายวัชพล ถึงห้วยขยุง หมูที่ 10 ผู้ดูแลระบบ 136
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางวัดไผ่หนองแคน ถึงคลองชลประทาน หมูที่ 10 ผู้ดูแลระบบ 102
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนานายวิชิต ถึงนานายวิจิตร หมู่ที่ 10 ผู้ดูแลระบบ 120
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางคลองชลประทานถึงนานายอ๊อด หมู่ที่10 ผู้ดูแลระบบ 149
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางโรงสีนานายสมัยถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ผู้ดูแลระบบ 87
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนานายคูณถึงป่าติ้ว หมูที่ 10 ผู้ดูแลระบบ 71
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนานายประหยัด หมูที่ 12 ผู้ดูแลระบบ 73
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนายทองบัน ฝอยทอง หมู่ที่ 12 ผู้ดูแลระบบ 66
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนานายลิตร มะลิยา หมู่ที่ 12 ผู้ดูแลระบบ 74

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011