องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ดาวส์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011