องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12   ตำบลหนองฮาง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน   5   องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอเบญจลักษ์    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเบญจลักษ์  ห่างจากตัวอำเภอเบญจลักษ์  ประมาณ  10 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  65  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

          ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

          ทิศใต้ติดต่อกับตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางมีเนื้อที่ประมาณ  44.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  28,000  ไร่

          สภาพภูมิประเทศ

          ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบสูงมีลูกคลื่นลอนเตี้ยสลับกันไป   อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 138  เมตร  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ

         

          

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011