องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ผู้ดูแลระบบ 27
ประกาศผู้เสนอราคาประกวดจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบ 42
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางโค้งวัดหนองฮาง - คลองชลประทาน ผู้ดูแลระบบ 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 1 ไปบ้านห้วยตามาย หมู่ที่ 8 ผู้ดูแลระบบ 56
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชารุดเป็นหลุมบ่อ สายทางบ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ผู้ดูแลระบบ 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แผนที่ภาษี ผู้ดูแลระบบ 56
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ดูแลระบบ 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 50

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011