องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


นโยบาย

นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

 

1. ก่อสร้าง บำรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมและลดปัญหาน้ำท่วมภายในชุมชน

2. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและขยายเขตประปาและไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.  สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบล  โดยจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพ  จัดการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะในการทำงาน  สนับสนุนด้านงบประมาณ    ความรู้ด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  

2.  สนับสนุนและส่งเสริมการทำอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.  ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

4.  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี

1.  ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมวัย  ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป

2.  สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น

3.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น

4.  เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  โดยการติดตั้งระบบเสียงตามสายให้ครบทุกหมู่บ้าน  พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุด

5.  ส่งเสริมให้มีการสืบทอด  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

7.  ทำนุบำรุง  ซ่อมแซม  โบราณสถานและโบราณวัตถุ  ที่ชำรุดเสียหาย

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011