องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


บทบาทหน้าที่

ส่วนที่ 3

  บทบาทหน้าที่

                                       อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                        

                     มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

                     มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1)     จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)    รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

(5)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(6)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7)    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

                     มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1)     ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค บริโภค และการเกษตร

(2)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ

(5)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11)    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(12)    การท่องเที่ยว

(13)    การผังเมือง

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011