องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ผู้ดูแลระบบ 5
ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ผู้ดูแลระบบ 8
โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ผู้ดูแลระบบ 10
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 17
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ผู้ดูแลระบบ 9
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ดูแลระบบ 19
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วัันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ 21
เอกสารแนะนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ผู้ดูแลระบบ 19

Subcategories

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011