องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
รายงานงบสถานะทางาการเงินและงบประมาณอื่นๆประจำปี 2564 ผู้ดูแลระบบ 13
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้ดูแลระบบ 11
ประกาศโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 10
ความรู้การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ผู้ดูแลระบบ 24
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 24
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้ดูแลระบบ 22
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองคืการบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ผู้ดูแลระบบ 26
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ดูแลระบบ 28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่หนองแคนสายทางไปบ้านหนองตาสา หมู่ที่2 ผู้ดูแลระบบ 30
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านไผ่หนองแคนสายทางสามแยกวัดป่าเชื่อมเขตตำบลจานใหญ่หมู่ที่2 ผู้ดูแลระบบ 28

Subcategories

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011