องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น(Mission) 

หมายถึงขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

              1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน

               3. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

               4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

               5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

               6. พัฒนางานบริการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011