องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลระบบ 65
ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ผู้ดูแลระบบ 83
ประชุมสภาเพื่อเห็นชอบ ผู้ดูแลระบบ 88
“โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ผู้ดูแลระบบ 111
โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ผู้ดูแลระบบ 135
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 161
โครงการ Big Clesning Day เดือนธันวาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 179
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา ผู้ดูแลระบบ 207
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562 ผู้ดูแลระบบ 159
โครงการ Big Clesning Day เดือนตุลาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 174

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011