องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ผู้ดูแลระบบ 15
ประชุมสภาเพื่อเห็นชอบ ผู้ดูแลระบบ 24
“โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ผู้ดูแลระบบ 45
โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ผู้ดูแลระบบ 69
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 96
โครงการ Big Clesning Day เดือนธันวาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 113
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา ผู้ดูแลระบบ 142
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562 ผู้ดูแลระบบ 106
โครงการ Big Clesning Day เดือนตุลาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 118
การติดตามการปฏิบัติราชการและการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการในหน้าที่นายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้ดูแลระบบ 118

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011