องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลระบบ 34
ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ผู้ดูแลระบบ 55
ประชุมสภาเพื่อเห็นชอบ ผู้ดูแลระบบ 61
“โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ผู้ดูแลระบบ 80
โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ผู้ดูแลระบบ 105
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 132
โครงการ Big Clesning Day เดือนธันวาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 148
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา ผู้ดูแลระบบ 171
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562 ผู้ดูแลระบบ 128
โครงการ Big Clesning Day เดือนตุลาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 144

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011