องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประชุมสภาเพื่อเห็นชอบ ผู้ดูแลระบบ 8
“โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ผู้ดูแลระบบ 33
โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ผู้ดูแลระบบ 55
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 83
โครงการ Big Clesning Day เดือนธันวาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 100
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา ผู้ดูแลระบบ 128
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2562 ผู้ดูแลระบบ 93
โครงการ Big Clesning Day เดือนตุลาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 104
การติดตามการปฏิบัติราชการและการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการในหน้าที่นายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้ดูแลระบบ 105
โครงการอบรมความรู้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2561 ผู้ดูแลระบบ 104

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011