องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา(Vision)

               ตำบลหนองฮาง  เป็นตำบลขนาดเล็ก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีการจัดการเรื่องน้ำของกรมชลประทาน มีลำห้วยไหลผ่าน การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีชุมชนเข้มแข็งภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาดหวังว่าในอนาคตจะต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ดังนี้

               ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011