องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

       
    นายจอนี  มนตรี    
    ประธานสภาฯ    
         
       
        นายสงวน  บุญเลี้ยง
        เลขานุการสภาฯ
         
       
    นายวีระ  ฤกษ์สว่าง    
    รองประธานสภาฯ    
         
         
นายไพฑูรย์  ทุมมา นางสาวปภัทสร  วอทอง นายประดิษฐ์  พงษ์เกษ นายศิรินัย  ศิริบูรณ์ นายด่อน  ไชยโคตร
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๒ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๓ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๓ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๔
         
นายชัชพงศ์  พละศักดิ์ นายนิตย์  สร้อยทอง นายพยนต์  วงศ์แก้ว นายทองแดง  แท่นศิลา นายมี  วงศ์แสง
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๔ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๕ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๖ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๖ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๗
         
นายบุญถิน  กาลเมฆ นายจำปี  บึงโบก นายบุญส่ง  ค่ำเกลี้ยง นายบุญเลียน  ค้ำจุน  
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๗ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๘ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๘ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๙ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๙
         
นายสายสมร  อุทิโท นายสุพิศ  โคตรชัย นายอุดร  ทองสุรี นางบัวเพียร  วงศ์เศษ นายทอง  อุ่นเรือน
มาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๐ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๐ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๑ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๑ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๒
         
       
นายสมบูรณ์  ชาภักดี        
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่๑๒        
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011