องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


สำนักงานปลัด

 

 

         
       
    นางสาวงามจิตร  บุบผาพันธ์    
    หัวหน้าสำนักปลัด อบต    
         

 

นาสาวทรัพย์นรี  เชื้อลีมาศ นายชัชวาล  วงศ์แก้ว จ.ส.อ.ชัยอนันต์  พื้นผา นางสาวณัฐริยาภรณ์  ทองพิละ  
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
         
     
  นายวิเชียร  เสนคราม   นางสาวพิศมัย  ชาภักดี  
  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
         
นางสาวฐิติวรดา ด้วงคำสิงห์ นายมัฆวาล  บุญเกษ

นางสาวกชพรรณ ไตรยะพันธ์

นายอดิศักดิ์  ทองใบ นายปิยะพงษ์  เขียวอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกตร พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011