องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


สำนักงานปลัด

 

 

         
       
    นางสาวงามจิตร  บุบผาพันธ์    
    หัวหน้าสำนักปลัด อบต    
 

นายชัชวาล  วงศ์แก้ว

จ.ส.อ.ชัยอนันต์  พื้นผา

นาสาวทรัพย์นรี  เชื้อลีมาศ

นางสาวณัฐริยาภรณ์  ทองพิละ

 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นางฐิติวรดา บุรกรณ์ นายวิเชียร  เสนคราม นางสาวพิศมัย  ชาภักดี นายมัฆวาล  บุญเกษ นางสาวกชพรรณ ไตรยะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกตร ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
         
   
นายปิยะพงษ์  เขียวอ่อน นายอดิศักดิ์  ทองใบ นายวัชรพร  นามอณุ    
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011