องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 41
กฎหมายและระเบียบ ผู้ดูแลระบบ 132
รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี ผู้ดูแลระบบ 158
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลระบบ 157
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ผู้ดูแลระบบ 278
แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 410
แผนพัฒนาสามปี ผู้ดูแลระบบ 318
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 440
รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี ผู้ดูแลระบบ 442
แผนยุทธศาสตร์5ปี ผู้ดูแลระบบ 361

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011