องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณปี 2563 ผู้ดูแลระบบ 56
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 127
กฎหมายและระเบียบ ผู้ดูแลระบบ 219
รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี ผู้ดูแลระบบ 291
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลระบบ 282
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ผู้ดูแลระบบ 464
แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 577
แผนพัฒนาสามปี ผู้ดูแลระบบ 501
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 598
รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี ผู้ดูแลระบบ 588

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011