องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 56
กฎหมายและระเบียบ ผู้ดูแลระบบ 146
รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี ผู้ดูแลระบบ 181
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลระบบ 177
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ผู้ดูแลระบบ 312
แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 441
แผนพัฒนาสามปี ผู้ดูแลระบบ 343
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 466
รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี ผู้ดูแลระบบ 461
แผนยุทธศาสตร์5ปี ผู้ดูแลระบบ 374

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011