องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณปี 2563 ผู้ดูแลระบบ 24
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 96
กฎหมายและระเบียบ ผู้ดูแลระบบ 187
รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี ผู้ดูแลระบบ 238
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลระบบ 230
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ผู้ดูแลระบบ 395
แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 521
แผนพัฒนาสามปี ผู้ดูแลระบบ 430
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 547
รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี ผู้ดูแลระบบ 526

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011