องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติประจำปี-2560-2562-ส่วนที่12346 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติประจำปี-2560-2562ส่วนที่-5-รายละเอียดโครงการ  ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายทั่วไป ปี 2561 ดาวส์โหลด  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี2561  ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม  ดาวส์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011