องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณปี 2563 ผู้ดูแลระบบ 131
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 207
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ผู้ดูแลระบบ 235
กฎหมายและระเบียบ ผู้ดูแลระบบ 301
รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี ผู้ดูแลระบบ 443
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลระบบ 426
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ผู้ดูแลระบบ 673
แผนอัตรากำลัง ผู้ดูแลระบบ 751
แผนพัฒนาสามปี ผู้ดูแลระบบ 678
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 786

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011