องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติประจำปี-2560-2562-ส่วนที่12346 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติประจำปี-2560-2562ส่วนที่-5-รายละเอียดโครงการ  ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายทั่วไป ปี 2561 ดาวส์โหลด  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี2561  ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม  ดาวส์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

1. ข้อมูลเบื้องต้น อบต.หนองฮาง

2. คำแถลง

3. รายละเอียดคำแถลง

4. รายละเอียดประมาณการรายรับ

5. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6. บันทึกหลักการและเหตุผล

7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

9. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

10. รายงานประมาณการรายรับ

11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12. รายงานประมาณการรายจ่าย

13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011