องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ฉบับที่ 1

    -ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

    - รายละเอียดโครงการพัฒนา

    - บัญชีโครงการพัฒนา

    - บัญชีครุภัณฑ์

    - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้าปี พ.ศ.2561-2565

    - แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

    - รายละเอียดโครงการพัฒนา (ฉบับที่ 2)

    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ฉบับที่ 2)

    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 2 (ฉบับที่ 2)

    - บัญชีครุภัณฑ์ (ฉบับที่ 2)

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011