องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


โครงสร้างองค์กร

      

 
       
       
    นายฉัตรขัย  เวชกามา    
    ปลัด อบต.    
    089-5929024    
       
   

พันจ่าเอกสุรชัย  ศรีสมบูรณ์

   
    รองปลัด อบต.    
    081-7816775    
 
นางสาวงามจิตร  บุบผาพันธ์ นางวนิดา  จันทราภรณ์ นายรุ่งเรือง  บุญชะเน พ.จ.อ.สุรชัย  ศรีสมบูรณ์  
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
094-310-5567 087-2381164 065-324-5293 081-7816775  
         
 

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011