องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ◻ ที่ตรงตามความเป็นจริง

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 รายได้
2. งานที่ท่านรับบริการจาก อบต.หนองฮาง (1 งาน ต่อ 1 ระดับความพึงพอใจ)
3. ระดับความพึงพอใจ

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011