ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

Nonghang Subdistrict Administrative Office
คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ข่าวสาร อบต.หนองฮาง

 

 

 


ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
Nonghang Subdistrict Administrative Office

12

จำนวนหมู่บ้าน

1410

จำนวนครัวเรือน

6806

ประชากรรวม

28000

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

คลังความรู้
สำนักปลัด
 • แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [1.pdf]
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [1.pdf]
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [1.pdf]
 • แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป [1.pdf]
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [2.pdf]
 • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [1.pdf]
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์