ประการศราคากลางในการก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังทางนานายโสวัต หมู่ที่ 6