ประการศราคากลางในการก่อสร้างถนนลูกรังทางห้วยตามาย ถึงท่าพระ หมู่ที่ 8