ประกาศการรับสมัครบุคคลหรือสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ