แผ่นพับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองฮาง