โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายคำพอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตอ