โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางเพ็ญศรีถึงห้วยขะยุง หมู่ที่ 9