ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567

3 เม.ย. 2024 06:59:16 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองฮาง 55 

ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 ข้อมูลการติดต่อ  
การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q & A

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=867

การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ

 

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

O13 E-Service

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=841

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=842

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=837

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=838

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://abtnonghang.go.th/post/view?id=843