รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566