ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 08:23:57 872

   

ประวัติความเป็นมา

         ตำบลหนองฮาง  เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์  ต่อมาอำเภอเบญจลักษ์ได้แยกจากอำเภอกันทรลักษ์    บ้านหนองฮางจึงได้แยกออกจากตำบลตระกาจ    และได้ตั้งเป็นตำบลหนองฮางจนถึงปัจจุบัน  และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง