ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 08:27:33 597

เขตการปกครอง

          จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อผู้นำ

1

บ้านหนองฮาง

นายวิชิต  เศษศรี

2

บ้านไผ่หนองแคน

นายวิชิต  แก้วสง่า

3

บ้านหนองฮาง

นายอัมพร  อะนันต์

4

บ้านหนองตอ

นายสมาน  วงษ์แก้ว

5

บ้านโพนสูง

นายบุญธรรม  ดวงแก้ว

6

บ้านสร้างเม็ก

นายบุญเรือง  อะนันต์เทพา

7

บ้านกุดผักหนาม

นายจำนอง  ลาภบุญ

8

บ้านห้วยตามาย

นายสมศรี  ทุมวงค์

9

บ้านท่าคำน้อย

นายประพันธ์  อาจพงษา

10

บ้านหนองแคน

นายสัน  กุลบุตร

11

บ้านสร้างเม็กใต้

นายพรมลิขิต  เพ็งกระจ่าง

12

บ้านวังทอง

นายสมพงษ์  อะนันต์

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองฮาง

137

337

292

619

2

บ้านไผ่หนองแคน

170  

434

859

3

บ้านหนองฮาง

77

183

174

357

4

บ้านหนองตอ

134

342

320

662

5

บ้านโพนสูง

120

313

270

583

6

บ้านสร้างเม็ก

228

499

477

976

7

บ้านกุดผักหนาม

114

317

303

620

8

บ้านห้วยตามาย

56

149

158

307

9

บ้านท่าคำน้อย

40

122

126

248

10

บ้านหนองแคน

129

289

306

595

11

บ้านสร้างเม็กใต้

91

227

211

438

12

บ้านวังทอง

117

261

256

517

รวม

1,410

3,468

3,338

6,806

 

** ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน  2559