ปรับปรุงล่าสุด 23 ก.พ. 2023 03:04:12 779

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

แถลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565

------------------------------------------------------

เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

          ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสายทอง  การะเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายการบริหารตำบลหนองฮาง เป็นเอกสาร แด่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  ทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ ให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่ลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน ดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        1.1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก สายทางรองและถนนเข้าสู่ที่ทำกินเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมตลอดจนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

                        1.2 ดำเนินการจัดหาเพื่อก่อสร้างระบบประปา รางระบายน้ำและขอขยายเขตไฟฟ้า ด้านสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

                        1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม

                       1.4 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ตามถนนชุมชน อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                       1.5 ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ แก่ราษฎรเพิ่มมากขึ้น

                       1.6 ปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ห้วยตามาย จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระบ่อน้ำตื้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                     2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน จ้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีมีสุข

                     2.2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเลี้ยงสัตว์

                     2.3 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                     2.4 จัดบริการตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เป็นจุดบริการแลกเปลี่ยนสินค้า อุปโภคบริโภค มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

                     2.5 สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้า จัดระบบการผลิต การพัฒนาการตลอด ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของแรงงานท้องถิ่น

                     2.6 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ด้านสุขภาพชุมชน

                     2.7 สนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และส่งเสริมการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายให้สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนได้

                     2.8 สนับสนุนและผลักดันการดำเนินการกองทุน LCE (Long Term Care)

                     2.9 จัดสวัสดิการเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ทั่วถึงและเพียงพอ

                     2.10 จัดตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

3. นโยบายด้านสังคม

                     3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

                     3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

                     3.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                     3.4 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัคร อป.พร จัดหาวัสดุอุปกร ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                     3.5 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

                     3.6 จัดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล ทำให้การเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร

                     3.7 สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ทุกประเภทเพื่อการพัฒนาสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่อง

                     3.8 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกระดับ

4. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)

                     4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

                     4.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                     4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์(vision) ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผน โครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

                     4.4 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และบุคคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานแกนนำชุมชน ผู้นำเยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และรองรับการถ่ายโอนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึ่งพอใจสูงสุด

                     4.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ต่อการบริหารท้องถิ่นและดำเนินการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

                     4.7 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

                     4.8 ปรับโครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังเพื่อให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

                     4.9 จัดสร้างที่ทำการ อบต. เพื่อรองรับภารกิจ ภารกิจถ่ายโอน และบุคลากร เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                     5.2 ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจในตำบล

                     5.3 ส่งเสริมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

                     5.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร ประชาชน เยาวชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     6.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

                     6.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

                     6.3 ดำเนินการสร้างระบบการเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

                     6.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (โครงการปลูกป่าสาธารณะ เช่น หนองพอง หนองกุดหล่ม หนองหญ้าไซ ฯลฯ) และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่ปลูกป่า

                     ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมในการแถลงนโยบายการพัฒนาตำบลหนองฮางและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ

                     การบริหารงานพัฒนาตำบลนั้น ต้องมีชัดเจนเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะต้องร่วมกันดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา 4 ปี ขอความกรุณาท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ที่เคารพทุกท่าน โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลหนองฮาง ซึ่งกระผมจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถ รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบที่มีหลากหลายในตำบล ผมจะตั้งใจยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง และจุดหมายสำคัญเพื่อนำพาพวกเราไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ของตำบลหนองฮาง รวมทั้งพี่น้องประชานและองค์กรของเราต่อไป