ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 08:53:03 942

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬา  และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานวางแผนและโครงการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานติดตามและประเมินผล
- งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาในระบบ
- งานกิจการโรงเรียน
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน- งานด้านวัฒนธรรมชุมชน

3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  การดูแลพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
-  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น  และอุปกรณ์อื่นๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย