ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 08:22:49 867

วิสัยทัศน์การพัฒนา(Vision)

               ตำบลหนองฮาง  เป็นตำบลขนาดเล็ก  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีการจัดการเรื่องน้ำของกรมชลประทาน มีลำห้วยไหลผ่าน การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีชุมชนเข้มแข็งภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาดหวังว่าในอนาคตจะต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ดังนี้

               ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น(Mission) 

หมายถึงขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

              1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน

               3. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

               4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

               5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

               6. พัฒนางานบริการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ