ประกวดโครงการก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีดสายทางห้วยตามายถึงบ้านบุดื่อ หมู่ที่ 8