ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ