รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง