รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2565 -มีนาคม2566)ประจำปี 2566