รูปแบบรายงานการต่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยตามาย ถึง บุเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตามาย