โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7