โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางที่สาธารณะ ถึงลำห้วยตามายหมู่ที่ 7 บ้านกุดผักหนาม